Digital Benchmark
    1. Timestamp: Thursday 2013/02/14 12:38:37netaporterdirectmarketingcrmcustomerloyaltyfashionemailmarketing